<xmp> <!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4829833803650648948\x26blogName\x3dJonaxx%60s+Stories.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jonaxxstories.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jonaxxstories.blogspot.com/\x26vt\x3d-6655976147303528743', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> </xmp>
hopeforthehopeless
i'm ready to take all my chances with you

raindrops
are falling like tearsweb traffic


Online Readers

"Saan ako dinala ng sarili ko? Sayo. Parin."

What's the next story you want to read from Jonaxx?
 
pollcode.com free polls
Hi everyone! Welcome to JonaxxStories. You are very welcome to read and comment my stories. And if you have comments, suggestions about this site, just post it in our tagboard. If you have questions, you may read FAQs or post it in our Formspring! Thanks! I am currently active on WATTPAD! Username: jonaxx See you there!

forms
curiosity

tag
so, whats up?

visits
i am missing you

10th


10th~
Summer: I-I mean Sir?

"What happened?" Tanong ni Lex habang nakatingin sa akin na nakatayo sa harapan ng table niya.

Naiinis ako, di ko kasi masagot yan.

What happened? Hindi ko naman alam eh.

"Basta bigla na lang silang nagsuntukan." Sabi ko na may halong pagkairita.
"Impossible naman yata kung bigla na lang silang nag-away!"
"Eh. Yun naman talaga yung nangyari."

Sa tono din ng pananalita niya, alam kong galit siya.

"Ayokong magkaroon ako ng pananagutan sa mga college students na mga pag-aaway na yan. Kung nag-aaway yung dalawang yun dahil sa`yo. Pwede bang kontrolin mo sila at pagsabihan na wa`g sa klase ko-"
"Okay fine! I`m sorry! As if I can control them!"

Nabigla siya nang pinutol ko ang pagsasalita niya. Nabastos yata. Sorry, Lex! You`re pissing me off. :(

"Can I go now?"

Mas lalong nalagyan ng poot ang mga mata niya pagkatapos ko siyang binastos sa pagsasalita.

Lex is a proud man...

Yung tipong wala talaga makakapagpabagsak. At sino ba naman ako para bastusin siya.

"Summer! Wa`g mo akong pagsalitaan sa ganyang klaseng tono. Di ibig sabihin na dahil magkakilala tayo sa labas ng skul na `to ay pwede mo na akong bastusin!"

Tumayo siyang bigla pero agad namang napasandal sa upuan niya habang nakahawak sa noo.

"S-Summer..." He uttered my name inimately.

"Okay ka lang, Lex?" Kinabahan ako at linapitan siya nang nakita kong iniinda ang sakit sa ulo niya.

"Stop!"

Hindi ko siya nalapitan dahil pinigilan niya ako.

Kinabahan ako at nasiyahan! Kinabahan dahil nakakabigla ang pagsakit ng ulo niya, hindi ko iyon inasahan. Nasiyahan dahil baka may pag asa pa! Maalala niya pa ako!

"What... was that?" Sabi niya ng tumigil na ang pagsakit ng ulo niya.

Did he remember me?

Tinawag niya ako diba?

"I-I'm sorry. Just... frequent migraines." Sabi niya habang nasa baywang ang mga kamay at iniisip ang nangyari.

Hindi siya mapakali at mukhang nakakalimutan yata na nasa harap niya ako.

"Are you okay, Lex? I-I mean Sir?" Tanong ko.

Tiningnan niya ako. His eyes were curious.

"Have we met before?"


My heart skipped a beat.

"Kung sasabihin ko bang 'Oo' maniniwala ka?"
"why? Just tell me? How did I meet you?"

Kinabahan akonang tinanong niya ako.

Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin sa kanya o hindi. Kung sasabihin ko sa kanya, maniniwala kaya siya? At kung `di ko sasabihin, will he ever find out the truth about me?

"Sa Sortee."

Labels:


raindrops are falling like tears, jonaxxstories;
STORIES
of jonaxxstories

FAQs
Tripped
Ripped
Whipped
One Night, One Lie
Every Beast Needs A Beauty
Until Trilogy
Worthless
End This War
Heartless
Baka Sakali (Season 2)
Mapapansin Kaya
Why Do You Hate Me
Training To Love
Baka Sakali
Panimula Kabanata 1-5
Kabanata 6-10 Kabanata 11-12
Chase and Hearts
Introduction C&♥1-5
C&♥6-10 C&♥11-15
C&♥16-20 C&♥21-25
C&♥26-30 C&♥31-35
C&♥36-40 C&♥41-45
C&♥46-50 C&♥51-55
C&♥56-60 Conclusion
No Perfect Prince
Prelude. Stage 1-5
Stage 6-10 Stage 11-15
Stage 16-20 Stage 21-25
Stage 26-30 Stage 31-35
Stage 36-40 Stage 41-45
Stage 46-50 Stage 51-55
Stage 56-60 Stage 61-65
Stage 66-70 Postlude
Invisible Man
Preface A arcs
B arcs C arcs
D arcs E arcs
F arcs G arcs
H arcs I arcs
J arcs K arcs
L arcs M arcs
N arcs O arcs
P arcs Q arcs
R arcs S arcs
T arcs U arcs
V arcs W arcs
X arcs Y arcs
Z arcs Postface
Loving Darkness
Chapter 1 Chapter 2
Chapter 3 Chapter 4
Chapter 5 Chapter 6
Chapter 7 Chapter 8
Chapter 9 Chapter 10
Chapter 11 Chapter 12
Chapter 13 Chapter 14
Chapter 15 Chapter 16
Chapter 17 Chapter 18
Chapter 19 Chapter 20
Chapter 21 Chapter 22
Chapter 23 Chapter 24
Chapter 25 Chapter 26
Chapter 27 Chapter 28
Chapter 29 Chapter 30
Chapter 31 Chapter 32
Epilogue
How To Produce A Prince
Opening Remarks Step 1-10
Step 11-20 Step 21-30
Step 31-40 Step 41-50
Step 51-60 Step 61-65
Closing Remarks
Downfall Chronicles
DC Start Fall 1-5
Fall 6-10 Fall 11-15
Fall 16-20 Fall 21-25
Fall 26-30 Fall 31-35
Fall 36-40 Fall 41-45
Fall 46-50 Fall 51-55
Fall 56-60 Fall 61-65
Fall 66-70 Fall 71-75
Fall 76-80 Fall 81-85
Fall 86-90 DC END
24 Signs of Summer
First Sign Sign 1-5
Sign 6-10 Sign 11-15
Sign 16-20 Sign 21-25
Sign 26-30 Sign 31-35
Sign 36-40 Sign 41-45
Sign 46-50 Last Sign
Remembering Summer
The Awakening 1st
2nd 3rd
4th 5th
6th 7th
8th 9th
10th 11th
12th 13th
14th 15th
16th 17th
18th 19th
20th 21st
22nd 23rd
24th 25th
26th 27th
28th 29th
30th The Aftermath
Just That
Beginning 1-5
6-10 11-15
16-20 21-25
26-30 31-35
36-40 41-45
46-50 51-55
56-60 61-65
66-70 71-75
76-80 81-85
86-90 91-95
95-100 ENDING

author
the jonaxxstories

I'm jonaxx at CreativeCorner and Wattpad, also known as Jonah. I'm human and I'm from the Philippines. I'm a FEMALE and 22 years young as of 2013. I started writing peoms and stories at the age of 10. The first story I posted on Creative Corner was Shakespeare in Love. I don't give copies of Shakespeare in Love and Princess in Disguise anymore. All stories are in TAGALOG/Filipino format. If you have more questions, please ask me in my Formspring. Thank you! :)
claps
credits to freeglitters
Icons: Freeglitters
Buttons: CoolText