<xmp> <!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4829833803650648948\x26blogName\x3dJonaxx%60s+Stories.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jonaxxstories.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jonaxxstories.blogspot.com/\x26vt\x3d-6655976147303528743', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> </xmp>
hopeforthehopeless
i'm ready to take all my chances with you

raindrops
are falling like tearsweb traffic


Online Readers

"Saan ako dinala ng sarili ko? Sayo. Parin."

What's the next story you want to read from Jonaxx?
 
pollcode.com free polls
Hi everyone! Welcome to JonaxxStories. You are very welcome to read and comment my stories. And if you have comments, suggestions about this site, just post it in our tagboard. If you have questions, you may read FAQs or post it in our Formspring! Thanks! I am currently active on WATTPAD! Username: jonaxx See you there!

forms
curiosity

tag
so, whats up?

visits
i am missing you

Introduction


Introduction


"With you, I can do anything..." Hinawakan ni Yuan ang malalamig kong kamay.

Nasa loob kami ng sasakyan niya. Kinakabahan ako, umiiyak at nanginginig. Walang preno ang pagmamaneho niya. Mukhang matagal talagang pinag-isipan ang pagtakas naming dalawa.

"Kaya natin 'to, Eliana." Aniya.

May nakasunod saming mga tao ng kanyang mga magulang. Gusto niyang umalis ng Pilipinas kasama ako... tumakas kasama ko.

Hindi ako prepared. Wala akong dalang gamit. Hindi ako nakapagpaalam sa mga magulang ko o kahit kanino, kahit kay Bench na pinsan ko o kay Denise na bestfriend ko. Nasa bahay ang passport ko at siguradong di ako papayagan ni Daddy na kunin yun.

Simula pa lang, alam kong hindi kami pwede ni Yuan dahil sa tradisyon ng pamilya niya pero umasa parin ako na kahit paano, papayag ang kanyang pamilya sa relasyon naming dalawa. Chinese decent siya at akala ng pamilya niyang illegitimate child ako kaya ayaw nila sa akin. Kaya ngayon, desperado na siyang isama ako.

"Mahal na mahal kita." Kinuha niya ang kamay ko at hinalikan.

Hindi ko parin mapigilang mag-isip sa pamilya ko. Iiwan ko si Dad? Sasama ako sa kanya. Mahal ko rin siya pero alam kong hindi tama 'tong ginagawa namin o kung handa akong iwan ang pamilya ko. All my life, I've always been with my family.

Namatay si mama nung pinanganak ako. Apat na buwang buntis siya sakin nung na comatose. Limang buwan pagkatapos ay ipinanganak ako at siya naman, after one year, namatay. Dad was convinced he'll never find someone else to love but he was wrong. He met my step mom. She's kind and beautiful like my mother. Pero dahil mahal na mahal at iningatan ako ng lubos ni daddy, homeschooled ako simula Kindergarten hanggang highschool. Sa resthouse ng farm namin ako nakatira at paminsan-minsan dinadalaw ng mga pinsan ko at ni Denise na anak ng lawyer ni daddy.

College nung una ako nakatapak sa isang eskwelahan at naranasan ang mamuhay na parang isang simpleng teenager lang. Hindi ko alam na ganito ang mangyayari in less than a year. I fell in love with Yuan. Crazily in love with him that I sneak out at night, disobeyed dad and lied to my friends... all of it just to be with him. Pero masaklap sakin ang katotohanan. His parents dislike...no...hate me. Nagawa nila akong ipagtabuyan sa bahay nila. I was outside their house begging to please hear me. Hindi ako anak ng kabit (that's what they think). Intsik sila kaya gusto nila ng isang intsik din para kay Yuan, at ang pangalang Eliana Chaves Jimenez ay malayo sa pagiging intsik.

"Stop the car.:'( :'( :'(

Bakas sa mukha niya ang pagkabigla sa sinabi ko. Para bang hiningi ko sa kanya ang pakawalan ako.

"Stop the car, Yuan. I don't want this..." Sabi ko.

Masakit. Masakit sabihin yun sa taong pinakamamahal mo. Masakit tanggihan ang alok niya. Mahal ko siya pero this past few months masyado na akong nasaktan. Ipinagtabuyan ako ng parang aso sa bahay nila nung huli ko siyang nakita at nakausap. Hindi siya nakipagcommunicate sakin ng halos anim na buwan pagkatapos nun, tapos ngayong nagkita ulit kami bibiglain niya ako ng ganito.

Imbis na sinunod niya ang gusto ko, humarurot ang sasakyan at mukhang di niya namalayang pula na ang traffic light. Agad siyang nagbreak. Hindi kami tuluyang nabangga sa isang sasakyan pero dahil sa bilis ng takbo at sa biglaang break, lumabas yung airbag sa harapan pero nakita kong sumalpok ang ulo niya sa salamin at dumugo.

"GET OUT! GET OUT!!! NOW!" Sigaw nang sigaw ang mommy ni Yuan sa loob ng ospital. "This is all your fault!" Sinampal niya ako pero tinanggap ko na lang ang lahat.

Inawat siya ng mga kapatid ni Yuan.

"Eli! Eli!" Kakarating lang ni Denise at ni Bench. "What happened?"

Umiling na lang ako at naglakad paalis ng ospital kasama si Bench at Denise.

I have to stop this. I have to start a new life and stop all this. Nagsimula ito sa mali pero tatapusin ko 'to sa tamang paraan. I have to stay away. Stay away from all of these.
:'( :'( :'(


Labels:


raindrops are falling like tears, jonaxxstories;
STORIES
of jonaxxstories

FAQs
Tripped
Ripped
Whipped
One Night, One Lie
Every Beast Needs A Beauty
Until Trilogy
Worthless
End This War
Heartless
Baka Sakali (Season 2)
Mapapansin Kaya
Why Do You Hate Me
Training To Love
Baka Sakali
Panimula Kabanata 1-5
Kabanata 6-10 Kabanata 11-12
Chase and Hearts
Introduction C&♥1-5
C&♥6-10 C&♥11-15
C&♥16-20 C&♥21-25
C&♥26-30 C&♥31-35
C&♥36-40 C&♥41-45
C&♥46-50 C&♥51-55
C&♥56-60 Conclusion
No Perfect Prince
Prelude. Stage 1-5
Stage 6-10 Stage 11-15
Stage 16-20 Stage 21-25
Stage 26-30 Stage 31-35
Stage 36-40 Stage 41-45
Stage 46-50 Stage 51-55
Stage 56-60 Stage 61-65
Stage 66-70 Postlude
Invisible Man
Preface A arcs
B arcs C arcs
D arcs E arcs
F arcs G arcs
H arcs I arcs
J arcs K arcs
L arcs M arcs
N arcs O arcs
P arcs Q arcs
R arcs S arcs
T arcs U arcs
V arcs W arcs
X arcs Y arcs
Z arcs Postface
Loving Darkness
Chapter 1 Chapter 2
Chapter 3 Chapter 4
Chapter 5 Chapter 6
Chapter 7 Chapter 8
Chapter 9 Chapter 10
Chapter 11 Chapter 12
Chapter 13 Chapter 14
Chapter 15 Chapter 16
Chapter 17 Chapter 18
Chapter 19 Chapter 20
Chapter 21 Chapter 22
Chapter 23 Chapter 24
Chapter 25 Chapter 26
Chapter 27 Chapter 28
Chapter 29 Chapter 30
Chapter 31 Chapter 32
Epilogue
How To Produce A Prince
Opening Remarks Step 1-10
Step 11-20 Step 21-30
Step 31-40 Step 41-50
Step 51-60 Step 61-65
Closing Remarks
Downfall Chronicles
DC Start Fall 1-5
Fall 6-10 Fall 11-15
Fall 16-20 Fall 21-25
Fall 26-30 Fall 31-35
Fall 36-40 Fall 41-45
Fall 46-50 Fall 51-55
Fall 56-60 Fall 61-65
Fall 66-70 Fall 71-75
Fall 76-80 Fall 81-85
Fall 86-90 DC END
24 Signs of Summer
First Sign Sign 1-5
Sign 6-10 Sign 11-15
Sign 16-20 Sign 21-25
Sign 26-30 Sign 31-35
Sign 36-40 Sign 41-45
Sign 46-50 Last Sign
Remembering Summer
The Awakening 1st
2nd 3rd
4th 5th
6th 7th
8th 9th
10th 11th
12th 13th
14th 15th
16th 17th
18th 19th
20th 21st
22nd 23rd
24th 25th
26th 27th
28th 29th
30th The Aftermath
Just That
Beginning 1-5
6-10 11-15
16-20 21-25
26-30 31-35
36-40 41-45
46-50 51-55
56-60 61-65
66-70 71-75
76-80 81-85
86-90 91-95
95-100 ENDING

author
the jonaxxstories

I'm jonaxx at CreativeCorner and Wattpad, also known as Jonah. I'm human and I'm from the Philippines. I'm a FEMALE and 22 years young as of 2013. I started writing peoms and stories at the age of 10. The first story I posted on Creative Corner was Shakespeare in Love. I don't give copies of Shakespeare in Love and Princess in Disguise anymore. All stories are in TAGALOG/Filipino format. If you have more questions, please ask me in my Formspring. Thank you! :)
claps
credits to freeglitters
Icons: Freeglitters
Buttons: CoolText