<xmp> <!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4829833803650648948\x26blogName\x3dJonaxx%60s+Stories.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://jonaxxstories.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jonaxxstories.blogspot.com/\x26vt\x3d7427613743029027692', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> </xmp>
hopeforthehopeless
i'm ready to take all my chances with you

raindrops
are falling like tearsweb traffic


Online Readers

"Saan ako dinala ng sarili ko? Sayo. Parin."

What's the next story you want to read from Jonaxx?
 
pollcode.com free polls
Hi everyone! Welcome to JonaxxStories. You are very welcome to read and comment my stories. And if you have comments, suggestions about this site, just post it in our tagboard. If you have questions, you may read FAQs or post it in our Formspring! Thanks! I am currently active on WATTPAD! Username: jonaxx See you there!

forms
curiosity

tag
so, whats up?

visits
i am missing you

21st21st~
Summer: It won't"Na-naalala mo?" Nakanganga ako sa loob ng sasakyan.

Ano na ba? Yayakapin ko ba siya o ano? Naaalala niya ba ako ng lubusan?

Ngumiti siya.

"I don't know... It was like a memory from a dream." Sabi niya at humalkhak. "Seriously, nangyari yun?"

Tumango na lang ako.

"When?" Tanong niya.
"Last Summer."

Tumingin siya sa kawalan.

"Bakit pati una nating pagkikita, na erase?"

Tanong niyang di ko masagot din.

"Did it really happen?" Tumingin siya sakin.
"Oo."

He looked away again.

"Its like... Its like a dream." Pinikit niya ang mata niya at sinandal ang ulo sa upuan. "The dream is fading away."
"Wa'g mo ng isipin yun." Sabi ko bigla. "Alam kong nahihirapan ka na. Just let it go. Don't think about it anymore."

Tumingin siya ulit sakin.

"That's what you want me to do?" Tanong niya.
"Kung nahihirapan ka naman, di bale na lang."
"I thought you wanted my memories back?"
"I want it back... just not the hard way!" Sabi ko.
"Kung di sa ganitong paraan, eh paano? Theres no other way but to remember you the hard way." He's raising the tone of his voice na.

Natahimik ako.

"I'm sorry but I'm desperate." Sabi niya at hinawakan ang kamay ko. "Please help me remember. I can't move on without it."

Sa mga sinabi niya mukha siyang marami ng naaalala kahit na yung hat ko lang pala talaga ang naalala niya.

"Okay... Sige... But how?" Tanong ko.

His face lightened up.

"First, we are going to report professor Sebastian..." Sabi niya at pinaandar ang sportscar.

"Wa'g na."

Hindi ko alam kung bakit pero kinurot ang puso ko at napapaiyak ulit.

"Wa'g na." Sabi ko ulit habang umiiyak.

Tumingin siya sakin at agad ibinaling ulit ang atensyon sa kalsada. Nad-drive na siya.

"Ayokong dunggisan ang pangalan mo. Ayaw ko ding malaman ng lahat ang nangyari sakin. My mom and dad will be furious. Ayoko nang palakihin. Ang importante sakin ay hindi na natuloy."

"BUT WHAT IF IT'LL HAPPEN AGAIN?" Galit siya!

"It won't! Di ko na sya kukunin sa kahit anong subjects ko."
"I'm not going to be there all the time anymore!" Sabi niya sakin.

Napatingin ako sa kanya. Seryoso siya at kalmado na. Nakatingin sa kalsada at pinark ang sasakyan sa TGIF.

"I'll pass my resignation tomorrow. I won't teach for the second sem."

Imbis na mejo huminahon na ako sa pag-yak. Bumuo ulit ang mga luha ko dahil sa sinabi niya.

Iiwan niya na ako?

"But I'll be waiting for you everyday, after school." Sabi niya trying to cheer me up.

He poked my nose. Nakatunganga parin kasi ako.

"I told you I'll chase after that summer. I'll chase that memory. I'm serious... I'll remember that summer, the summer I'm with you."

Labels:


raindrops are falling like tears, jonaxxstories;
STORIES
of jonaxxstories

FAQs
Tripped
Ripped
Whipped
One Night, One Lie
Every Beast Needs A Beauty
Until Trilogy
Worthless
End This War
Heartless
Baka Sakali (Season 2)
Mapapansin Kaya
Why Do You Hate Me
Training To Love
Baka Sakali
Panimula Kabanata 1-5
Kabanata 6-10 Kabanata 11-12
Chase and Hearts
Introduction C&♥1-5
C&♥6-10 C&♥11-15
C&♥16-20 C&♥21-25
C&♥26-30 C&♥31-35
C&♥36-40 C&♥41-45
C&♥46-50 C&♥51-55
C&♥56-60 Conclusion
No Perfect Prince
Prelude. Stage 1-5
Stage 6-10 Stage 11-15
Stage 16-20 Stage 21-25
Stage 26-30 Stage 31-35
Stage 36-40 Stage 41-45
Stage 46-50 Stage 51-55
Stage 56-60 Stage 61-65
Stage 66-70 Postlude
Invisible Man
Preface A arcs
B arcs C arcs
D arcs E arcs
F arcs G arcs
H arcs I arcs
J arcs K arcs
L arcs M arcs
N arcs O arcs
P arcs Q arcs
R arcs S arcs
T arcs U arcs
V arcs W arcs
X arcs Y arcs
Z arcs Postface
Loving Darkness
Chapter 1 Chapter 2
Chapter 3 Chapter 4
Chapter 5 Chapter 6
Chapter 7 Chapter 8
Chapter 9 Chapter 10
Chapter 11 Chapter 12
Chapter 13 Chapter 14
Chapter 15 Chapter 16
Chapter 17 Chapter 18
Chapter 19 Chapter 20
Chapter 21 Chapter 22
Chapter 23 Chapter 24
Chapter 25 Chapter 26
Chapter 27 Chapter 28
Chapter 29 Chapter 30
Chapter 31 Chapter 32
Epilogue
How To Produce A Prince
Opening Remarks Step 1-10
Step 11-20 Step 21-30
Step 31-40 Step 41-50
Step 51-60 Step 61-65
Closing Remarks
Downfall Chronicles
DC Start Fall 1-5
Fall 6-10 Fall 11-15
Fall 16-20 Fall 21-25
Fall 26-30 Fall 31-35
Fall 36-40 Fall 41-45
Fall 46-50 Fall 51-55
Fall 56-60 Fall 61-65
Fall 66-70 Fall 71-75
Fall 76-80 Fall 81-85
Fall 86-90 DC END
24 Signs of Summer
First Sign Sign 1-5
Sign 6-10 Sign 11-15
Sign 16-20 Sign 21-25
Sign 26-30 Sign 31-35
Sign 36-40 Sign 41-45
Sign 46-50 Last Sign
Remembering Summer
The Awakening 1st
2nd 3rd
4th 5th
6th 7th
8th 9th
10th 11th
12th 13th
14th 15th
16th 17th
18th 19th
20th 21st
22nd 23rd
24th 25th
26th 27th
28th 29th
30th The Aftermath
Just That
Beginning 1-5
6-10 11-15
16-20 21-25
26-30 31-35
36-40 41-45
46-50 51-55
56-60 61-65
66-70 71-75
76-80 81-85
86-90 91-95
95-100 ENDING

author
the jonaxxstories

I'm jonaxx at CreativeCorner and Wattpad, also known as Jonah. I'm human and I'm from the Philippines. I'm a FEMALE and 22 years young as of 2013. I started writing peoms and stories at the age of 10. The first story I posted on Creative Corner was Shakespeare in Love. I don't give copies of Shakespeare in Love and Princess in Disguise anymore. All stories are in TAGALOG/Filipino format. If you have more questions, please ask me in my Formspring. Thank you! :)
claps
credits to freeglitters
Icons: Freeglitters
Buttons: CoolText