<xmp> <!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4829833803650648948\x26blogName\x3dJonaxx%60s+Stories.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://jonaxxstories.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jonaxxstories.blogspot.com/\x26vt\x3d7427613743029027692', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> </xmp>
hopeforthehopeless
i'm ready to take all my chances with you

raindrops
are falling like tearsweb traffic


Online Readers

"Saan ako dinala ng sarili ko? Sayo. Parin."

What's the next story you want to read from Jonaxx?
 
pollcode.com free polls
Hi everyone! Welcome to JonaxxStories. You are very welcome to read and comment my stories. And if you have comments, suggestions about this site, just post it in our tagboard. If you have questions, you may read FAQs or post it in our Formspring! Thanks! I am currently active on WATTPAD! Username: jonaxx See you there!

forms
curiosity

tag
so, whats up?

visits
i am missing you

24th24th~
Summer: Wala bang pating dito?
Nakabikini ako sa ilalim at naka maxi dress ulit habang tinatahak ang bridge papuntang speed boat. Akala ko yate ang

gagamitin, di naman pala. Pero mas mainam 'to para mas marami kaming mapag-usapan ni Lex (dahil masikip).

Naglahad siya ng kamay kasi nahirapan akong tumungtong.

Nagdalawang isip pa akong tanggapin ito, pero tinangap ko na lang para di na siya magtaka.

Pinaandar niya agad 'to at unti-unti na kaming lumayo sa Sortee at papunta na ng White Island.

Kagabi, naisip ko yung nakita ko dun sa hotel sa gabing pinapunta ako dun. Si Kyla at si Lex... Love scene. Kaya di

natatanggal ang inis ko at ang pagkamunhi sa kanila.

Alam kong wala akong karapatan pero nakakainis parin!

"So what happened when we went to the white island last year?" Tanong niya nang tumabi siya sakin.

"Actually, di lang tayong dalawa. Kyla was there too." Sabi ko ng di tumitingin sa mga mata niya.

Tumango lang siya at di na ulit nag tanong. Alam kong iniiwasan niya ang pagtatanong ko tungkol dun sa hotel o maging topic

man lang si Kyla.

"So... did you text me that night?" Tanong ko sa kanya.

Tumingin siya sakin at nagdalawang isip pa sa pagtanggap sa tanong ko.

"That night... sa hotel? with kyla?" Sabi ko.
"N-No! I don't know who texted you that night!" Sabi niya.
"If it wasn't you then I'm sure si Kyla yun."
"Huh? Ba't niya naman gagawin yun?"

Pinandilatan ko siya. Sarap niyang pukpukin nang makaalala agad!

"Then, if hindi si Kyla. Sabihin mo sakin kung sino pa ang pwedeng pagdudahan?" Umiling ako. "I know feeling mo sinundan ko

kayo dun, pero hindi. Kung alam kong nandun kayo, making love-"
"We are no-"
"I wouldn't go there-"
"we didn't-"
"I won't stop you."

Diretso ang salita ko kahit gusto niyang putulin.

"Walang nangyari? Of course walang nangyari kasi nakita ko kayo. Kung wala ako dun, sigurado! And again, that's cool with

me." Ngumiti ako.

Plastik pero alam ko kung saan ako lulugar. Wala akong karapatan kaya sasabihin ko kung anong nararamdaman ko pero di ko siya

pagbabawalan.

"Ba't ang tigas ng ulo mo?" Kinatok niya ng mahinhin ang ulo ko. "I know its funny pero bigla niya na lang talaga akong

sinunggaban that night, babawi na sana ako at tatayo na nang dumating ka." Humalakhak siya.

Really? While she's topless? OWS!? A man refusing that? You have got to be kidding me.

Itinigil niya ang speed boat malapit sa white island. Dito daw kasi ang may pinakamagagandang corals sa buong Sortee.

Ang linaw ng dagat at mukhang malalim. Na engganyo tuloy akong mag swimming. Tinignan ko siya at agad hinubad ang maxi dress

ko nang nakitang tumitingin siya sa malayo gamit ang telescope.

"Wala bang pating dito?" Tanong ko.
"Wala... of course." Sabi niya.

Agad akong lumangoy! Ang sarap! :) Malalim nga. May nakita pa akong parang si Nemo nang bigla niya akong hatakin!


"Ano ba?" Sigaw ko nang nakaahon kami.


Nasa likuran ko siya at nakapulupot ang braso niya sa dibdib ko.


"Ano ka ba!? Why did you do that?!" Inahon niya ako at pinahiga sa speed boat. Naka board shorts lang siya and topless.

"Ako ang dapat mag tanong syo niyan!" Sabi ko.

"You don't know how to swim!" Sabi nya with utmost confidence!

"What?" Napatayo ako. "Me? swim? OMG!" Napahawak ako sa ulo ko. "I know how to swim, of course! Si Kyla yung tinutukoy mo. Not me." Napailing ako nang nakita siyang napatunganga at ginugulo ang buhok niya.

Baka yung feelings niya for Kyla... ang naaalala niya. Di yung sakin :(Labels:


raindrops are falling like tears, jonaxxstories;
STORIES
of jonaxxstories

FAQs
Tripped
Ripped
Whipped
One Night, One Lie
Every Beast Needs A Beauty
Until Trilogy
Worthless
End This War
Heartless
Baka Sakali (Season 2)
Mapapansin Kaya
Why Do You Hate Me
Training To Love
Baka Sakali
Panimula Kabanata 1-5
Kabanata 6-10 Kabanata 11-12
Chase and Hearts
Introduction C&♥1-5
C&♥6-10 C&♥11-15
C&♥16-20 C&♥21-25
C&♥26-30 C&♥31-35
C&♥36-40 C&♥41-45
C&♥46-50 C&♥51-55
C&♥56-60 Conclusion
No Perfect Prince
Prelude. Stage 1-5
Stage 6-10 Stage 11-15
Stage 16-20 Stage 21-25
Stage 26-30 Stage 31-35
Stage 36-40 Stage 41-45
Stage 46-50 Stage 51-55
Stage 56-60 Stage 61-65
Stage 66-70 Postlude
Invisible Man
Preface A arcs
B arcs C arcs
D arcs E arcs
F arcs G arcs
H arcs I arcs
J arcs K arcs
L arcs M arcs
N arcs O arcs
P arcs Q arcs
R arcs S arcs
T arcs U arcs
V arcs W arcs
X arcs Y arcs
Z arcs Postface
Loving Darkness
Chapter 1 Chapter 2
Chapter 3 Chapter 4
Chapter 5 Chapter 6
Chapter 7 Chapter 8
Chapter 9 Chapter 10
Chapter 11 Chapter 12
Chapter 13 Chapter 14
Chapter 15 Chapter 16
Chapter 17 Chapter 18
Chapter 19 Chapter 20
Chapter 21 Chapter 22
Chapter 23 Chapter 24
Chapter 25 Chapter 26
Chapter 27 Chapter 28
Chapter 29 Chapter 30
Chapter 31 Chapter 32
Epilogue
How To Produce A Prince
Opening Remarks Step 1-10
Step 11-20 Step 21-30
Step 31-40 Step 41-50
Step 51-60 Step 61-65
Closing Remarks
Downfall Chronicles
DC Start Fall 1-5
Fall 6-10 Fall 11-15
Fall 16-20 Fall 21-25
Fall 26-30 Fall 31-35
Fall 36-40 Fall 41-45
Fall 46-50 Fall 51-55
Fall 56-60 Fall 61-65
Fall 66-70 Fall 71-75
Fall 76-80 Fall 81-85
Fall 86-90 DC END
24 Signs of Summer
First Sign Sign 1-5
Sign 6-10 Sign 11-15
Sign 16-20 Sign 21-25
Sign 26-30 Sign 31-35
Sign 36-40 Sign 41-45
Sign 46-50 Last Sign
Remembering Summer
The Awakening 1st
2nd 3rd
4th 5th
6th 7th
8th 9th
10th 11th
12th 13th
14th 15th
16th 17th
18th 19th
20th 21st
22nd 23rd
24th 25th
26th 27th
28th 29th
30th The Aftermath
Just That
Beginning 1-5
6-10 11-15
16-20 21-25
26-30 31-35
36-40 41-45
46-50 51-55
56-60 61-65
66-70 71-75
76-80 81-85
86-90 91-95
95-100 ENDING

author
the jonaxxstories

I'm jonaxx at CreativeCorner and Wattpad, also known as Jonah. I'm human and I'm from the Philippines. I'm a FEMALE and 22 years young as of 2013. I started writing peoms and stories at the age of 10. The first story I posted on Creative Corner was Shakespeare in Love. I don't give copies of Shakespeare in Love and Princess in Disguise anymore. All stories are in TAGALOG/Filipino format. If you have more questions, please ask me in my Formspring. Thank you! :)
claps
credits to freeglitters
Icons: Freeglitters
Buttons: CoolText