<xmp> <!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4829833803650648948\x26blogName\x3dJonaxx%60s+Stories.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://jonaxxstories.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jonaxxstories.blogspot.com/\x26vt\x3d7427613743029027692', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> </xmp>
hopeforthehopeless
i'm ready to take all my chances with you

raindrops
are falling like tearsweb traffic


Online Readers

"Saan ako dinala ng sarili ko? Sayo. Parin."

What's the next story you want to read from Jonaxx?
 
pollcode.com free polls
Hi everyone! Welcome to JonaxxStories. You are very welcome to read and comment my stories. And if you have comments, suggestions about this site, just post it in our tagboard. If you have questions, you may read FAQs or post it in our Formspring! Thanks! I am currently active on WATTPAD! Username: jonaxx See you there!

forms
curiosity

tag
so, whats up?

visits
i am missing you

15th~
15th~
Summer: you broke my heart
Hinabol niya akong hanggang labas ng hotel. Nagtago ako. Napasandal ako sa wall na tinataguan ko at di ko na mapigilang umiyak. I knew it!

Simula palang alam ko nang maaaring mangyayari 'to sa kanila at sa akin. I never thought it would hurt this way.

"May nakita ba kayong babae, uhh, she's this tall and wearing shorts, pretty..." Mukhang tinanong niya sa guard.
"Doon yata siya tumakbo, sir."

Tumakbo pa ako palabas na talaga ng hotel.

"Summer!"

Pagkalabas ko sa hotel, tumakbo ako noong papatawid sa kalsada.

*PIIIIIIIIIIIIP!*

Muntik pa akong masagasaan! Pero nang nakarating na ako sa kabilang lane, naisipan kong sana nasagasaan na lang ako.

Lex was there. Shouting my name but too blurry to be seen. Lumandas ang luha sa mga mata ko habang pumapara ng taxi at pumasok.

Di siya nakatawid papunta sakin.

I knew it would happen but I didn't see it coming this early. Akala ko magtitiis muna siya at mawawalan ng pag-asang mabalik ulit ang alaala niya saka niya 'to gagawin. I don't think this is the first time they'll do that. They have done it before, they may again. Pero sana naman, di sa mukha ko. Hindi naman sa big deal sakin ang ganung bagay.

Ang big deal sakin ay ang pag asa kong hihintayin niyang makaalala bago niya gagawin ulit yun.

Lex is successful and old enough to walk in the aisle. Kyla, too. I'm too young and unsuccessful. Too immature. God, I'm hopeless!

Bakit pa ako umasa? Alam ko namang wala akong pag-asa!

Kung di ako dumating, ginawa na nila yun! OH GOD! WHY?

Tatlong araw akong di pumasok. Di ko sinabi kina mama kung bakit kasi mag-aalala lang yun. Alam ko, di na ako bata para magwala na naman.

Gusto kong palipasin muna ang lahat. Di ko kayang pumunta dun at magkunwaring wala lang!

"Summer." Sabi ni Aliyah. "Let's dance!"

Nasa Core kami gabi gabi sa tatlong araw na yun.

Nakapangalumbaba lang ako habang tinitignan ang pang hindi mabilang na tequila ko.

"Di na, I'll just stay here."

Namumugto ang mga mata ko, alam ko yun. Dahil mabigat at mahapdi ang pakiramdam ko nito.

"Look who's here!" May biglang tumabi sakin pagkaalis ni Aliyah.

Yung mestizo sa klase ko!

"I'm not in the mood." Sabi ko.

Pero pagkatapos nun, di ko na maalala kung bakit nagtatawanan na kaming dalawa dun sa table habang lagok nang lagok!

"Let's dance!"
"Oo bah!!!"

I guess it was something inside me. I want to get away, to break free from all the heartaches that Lex gave me. Ganun pa man, di parin mawala sa isip ko. Habang sumasayaw kami, napapapikit ako.

"WOOOH!"

As if I'm having fun when all I can ever think was him. I've decided. I should stop. Whatever happen, happens! I'll do my best now! Go to school, try to be successful. But before that, I need this.

You need to lose yourself in order to find it.

May mabilis na humawak at humila sa braso ko paalis sa dancefloor sa gitna ng maraming tao.

"Ano ba!" Nasabi ko.

Akala ko naman isa sa mga bouncer or waiter. Ang lakas kasi ng pagkakahila. Sapilitan.


"Lex, ikaw pala!"

Ngumisi pa ako, di ko alam kung bakit. Bunga na rin siguro ng impluwensya ng alak. Matagal na akong umiinom kaya kaya kong magpakatino kahit maraming nainom.

Napawi ang ngisi ko nang sinigawan niya ako sa parking lot, labas ng Core.

"WHAT WERE YOU THINKING!!?"

Halos mabingi ako kaya umayos na lang ako.

"Nag-absent ka para lang mag bar hop? Uminom? Maglasing?"

Tinignan ko ang seryoso at naghuhuramentado niyang mukha.

"Stop acting like you didn't know the reason, Lex!"
"Stop being immature!"

At ngayon, parang nawala ang effect ng alak sakin! Bumalik sakin ang lahat!

"Immature? Don't get me wrong Lex! Hindi ako nag ha-hyperventilate dito coz of you..." tinuro ko ang dibdib niya, sa inis ko! "making godamn love with her! It's not of a big deal for me! My point is... pinaasa mo ako! Akala ko hihintayin mong makaalala ka!"

Lumandas ang luha ko sa pisngi.

"And then now? Hindi pa nga nag wa-one week!? Sana di mo na lang pala nicancel ang engagement niyo!"
"Listen, Summer! We did not do it, okay?!" Sabi niya.

Akala mo kontento ako dun? GRRR!

"You didn't do it coz I was there!!! Kung wala ako, edi nagawa niyo! Same story! Don't chase me anymore, Lex! I wanted you to remember, true. Pero now? Hell it's okay without your memories!"

Tahimik lang siya nakatingin sakin. Walang magawa kasi walang maalala tungkol sa babaeng nagwawala sa harapan niya.

"Forget it, Lex! You don't have to remember!"
"I'm sorry I broke your heart! Pero di mo alam kung ano talaga ang tunay na nangyari..."
"I don't care about anything anymore! Just... just forget it... okay! Oh right, di na kailangan kalimutan kasi wala ka naman palang naaalala. You broke my heart and the new you can't fix it."

Labels:


raindrops are falling like tears, jonaxxstories;
STORIES
of jonaxxstories

FAQs
Tripped
Ripped
Whipped
One Night, One Lie
Every Beast Needs A Beauty
Until Trilogy
Worthless
End This War
Heartless
Baka Sakali (Season 2)
Mapapansin Kaya
Why Do You Hate Me
Training To Love
Baka Sakali
Panimula Kabanata 1-5
Kabanata 6-10 Kabanata 11-12
Chase and Hearts
Introduction C&♥1-5
C&♥6-10 C&♥11-15
C&♥16-20 C&♥21-25
C&♥26-30 C&♥31-35
C&♥36-40 C&♥41-45
C&♥46-50 C&♥51-55
C&♥56-60 Conclusion
No Perfect Prince
Prelude. Stage 1-5
Stage 6-10 Stage 11-15
Stage 16-20 Stage 21-25
Stage 26-30 Stage 31-35
Stage 36-40 Stage 41-45
Stage 46-50 Stage 51-55
Stage 56-60 Stage 61-65
Stage 66-70 Postlude
Invisible Man
Preface A arcs
B arcs C arcs
D arcs E arcs
F arcs G arcs
H arcs I arcs
J arcs K arcs
L arcs M arcs
N arcs O arcs
P arcs Q arcs
R arcs S arcs
T arcs U arcs
V arcs W arcs
X arcs Y arcs
Z arcs Postface
Loving Darkness
Chapter 1 Chapter 2
Chapter 3 Chapter 4
Chapter 5 Chapter 6
Chapter 7 Chapter 8
Chapter 9 Chapter 10
Chapter 11 Chapter 12
Chapter 13 Chapter 14
Chapter 15 Chapter 16
Chapter 17 Chapter 18
Chapter 19 Chapter 20
Chapter 21 Chapter 22
Chapter 23 Chapter 24
Chapter 25 Chapter 26
Chapter 27 Chapter 28
Chapter 29 Chapter 30
Chapter 31 Chapter 32
Epilogue
How To Produce A Prince
Opening Remarks Step 1-10
Step 11-20 Step 21-30
Step 31-40 Step 41-50
Step 51-60 Step 61-65
Closing Remarks
Downfall Chronicles
DC Start Fall 1-5
Fall 6-10 Fall 11-15
Fall 16-20 Fall 21-25
Fall 26-30 Fall 31-35
Fall 36-40 Fall 41-45
Fall 46-50 Fall 51-55
Fall 56-60 Fall 61-65
Fall 66-70 Fall 71-75
Fall 76-80 Fall 81-85
Fall 86-90 DC END
24 Signs of Summer
First Sign Sign 1-5
Sign 6-10 Sign 11-15
Sign 16-20 Sign 21-25
Sign 26-30 Sign 31-35
Sign 36-40 Sign 41-45
Sign 46-50 Last Sign
Remembering Summer
The Awakening 1st
2nd 3rd
4th 5th
6th 7th
8th 9th
10th 11th
12th 13th
14th 15th
16th 17th
18th 19th
20th 21st
22nd 23rd
24th 25th
26th 27th
28th 29th
30th The Aftermath
Just That
Beginning 1-5
6-10 11-15
16-20 21-25
26-30 31-35
36-40 41-45
46-50 51-55
56-60 61-65
66-70 71-75
76-80 81-85
86-90 91-95
95-100 ENDING

author
the jonaxxstories

I'm jonaxx at CreativeCorner and Wattpad, also known as Jonah. I'm human and I'm from the Philippines. I'm a FEMALE and 22 years young as of 2013. I started writing peoms and stories at the age of 10. The first story I posted on Creative Corner was Shakespeare in Love. I don't give copies of Shakespeare in Love and Princess in Disguise anymore. All stories are in TAGALOG/Filipino format. If you have more questions, please ask me in my Formspring. Thank you! :)
claps
credits to freeglitters
Icons: Freeglitters
Buttons: CoolText